Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu 
NAZWA JEDNOSTKI  Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesniej "Elektrownia" w Radomiu 
RODZAJ Jednostka Organizacyjna Samorządu Województwa Mazowieckiego 
LOKALIZACJA woj. mazowieckie , pow. radomski
ADRES ul. Mikołaja Kopernika 1, 26-600 Radom 
KONTAKT

tel. +48 48 383-60-77
tel. +48 48 386-16-60
tel. +48 48 386-16-61
tel. +48 48 386-16-62
e-mail: poczta@mcswelektrownia.pl 

Dyrektor 

Włodzimierz Pujanek 
tel. 602-622-094 
e-mail: wlodzimierz.pujanek@mcswelektrownia.pl 

Z-ca Dyrektora
ds. artystycznych  

Zbigniew Belowski  
tel. 602-607-709
e-mail: zbigniew.belowski@mcswelektrownia.pl

Z-ca Dyrektora ds. administracyjno - technicznych

Wioletta Kotkowska

tel. 513-090-473

e-mail : wioletta.kotkowska@mcswelektrownia.pl

NIP:

948-24-23-613

REGON: 

 140418633

 

KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podmiot o danych ujawnionych powyżej.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z wyżej wzmiankowanym podmiotem.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2003-08-25 10:25:54 | Data modyfikacji: 2020-06-19 15:08:20.
Data wprowadzenia: 2003-08-25 10:25:54
Data modyfikacji: 2020-06-19 15:08:20
Opublikowane przez: Administrator