Zgodnie z art. 10 Ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198), informacja publiczna, która nie została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.


Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.


Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie, Muzeum powiadamia o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.


Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, Muzeum ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, Muzeum może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.


Muzeum, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek. 


Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.


Wyłączeniu jawności podlegają informacje:


stanowiące ochronę życia prywatnego i rodzinnego oraz innych dóbr osobistych:


art. 45 ust. 2, 47, 49 i 51 Konstytucji RP;


art. 23 Kodeksu cywilnego;


art. 27 d Ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z  2001 r., Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) dane dotyczące adresu zamieszkania oraz miejsca położenia nieruchomości osób składających oświadczenie majątkowe.


stanowiące dane osobowe:


art. 27 i 30 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)


 Wnioski o udostępnienie informacji publicznej należy kierować na adres:


Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu


26 - 600 Radom , ul Mikołaja Kopernika 1

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-10-28 10:53:19.
Data wprowadzenia: 2021-10-28 10:53:19
Opublikowane przez: Administrator
« powrót