elektrownia.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 MCSW 'Elektrownia' w Radomiu www.mcswelektrownia.pl
Archiwum - Zamówienia publiczne strona główna 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU „Ochrona osób i
mienia na potrzeby Mazowieckiego Centrum Sztuki
Współczesnej „Elektrownia”

Znak sprawy: ZPPU/1/2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 „Ochrona osób i mienia na potrzeby Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”

•    INFORMACJE PODSTAWOWE

1. Podstawy prawne:

1) Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych  warunków zamówienia: Zarządzenie Dyrektora Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” z dnia 02.01.2017 r. w związku z art. 138o Ustawy  z  dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.  1986 z  późn. zm.).
2) Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks   Cywilny (Dz. U. z 2016 , poz. 380 późn. zm.) jeżeli SIWZ  niniejszego postępowania nie stanowi inaczej.

2. Definicje:

1) ”Zamawiający” – Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”, 26-600 Radom,  
ul. Kopernika 1.
2) ”Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w celu dokonania wyboru oferty Wykonawcy, z którym zostanie zawarta  umowa w sprawie zamówienia publicznego.
3) ”SIWZ” -  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
4) ”Zamówienie”-  należy rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został   opisany 
w rozdziale III SIWZ,
6) ”Wykonawca” – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka  organizacyjna     nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie  zamówienia publicznego, złoży ofertę  lub zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego.
 
3. Dane zamawiającego:

Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”, 26-600 Radom,  ul. Kopernika 1, woj. mazowieckie
 NIP: 948-24-23-613
Tel: (048) 383 60 77 - sekretariat
Fax: (048) 383-60-78
e mail: poczta@elektrownia.art.pl />strona internetowa:  http://www.elektrownia.art.pl – zakładka zamówienia publiczne
   
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.
1.Postępowanie prowadzone jest w na podstawie : Zarządzenie Dyrektora Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” z dnia 02.01.2017 r. w związku z art. 138o Ustawy  z  dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.  1986 z  późn. zm.) zgodnie z Regulaminem udzielania  zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO  a nie przekracza kwoty 750 000 EURO stanowiącym załącznik do Zarządzenia.

2. Źródło finansowania: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie


III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest: bezpośrednia, stała ochrona osób i mienia budynku Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu przy ul. Kopernika 1. Zamawiający wymaga, by Wykonawca sprawował ochronę budynku wraz z przyległym terenem oraz znajdującymi się w nich osobami, celem zapewnienia bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej oraz zabezpieczenia obiektu przed uszkodzeniem, zniszczeniem i utratą mienia, w tym dzieł sztuki.
Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ.
Usługa ochrony będzie świadczona przez osoby wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, będących w dyspozycji Wykonawcy posiadającego koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym, o której mowa w art. 1 5 ust.1 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia ( Dz.U. z 2016 poz. 1432).
Zamawiający wprowadza wymóg zatrudnienia przez Wykonawcę, na podstawie umowy o pracę co najmniej 3 osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia.  Zamawiający informuje, ze w związku z niniejszym wymogiem sposób dokumentowania zatrudnienia osób zaangażowanych do realizacji niniejszego zamówienia  zasady kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań oraz sankcjonowania Wykonawców z tytułu niespełnienia tych wymagań zawiera projekt Umowy stanowiący załącznik do SIWZ. Zamawiający wymaga również, by osoby wykonujące usługi bezpośredniej ochrony osób i mienia były zatrudnione na podstawie umowy o pracy przez cały okres realizacji zamówienia. Natomiast w sytuacji, gdy osoba w okresie realizacji zamówienia rozwiąże stosunek pracy lub gdy uczyni to Wykonawca, Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na umowę o pracę w miejsce tej osoby innej osoby.
Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy w oparciu o zakres obowiązków pracowników ochrony Wykonawcy, stanowiącymi załączniki do SIWZ.
CPV (Wspólny Słownik Zamówień):
79710000-4 Usługi ochroniarskie
79711000-1 Usługi nadzoru przy użyciu alarmu
79713000-5 Usługi strażnicze

2.  Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od 02.02.2019r. do 02.02.2021r.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

siwz ochrona.pdf

Załącznik nr 3.docx

ogłoszenie ochrona 2019.pdf

zał nr 1 ochrona.pdf

Załącznik nr 4.docx

umowa.pdf

Załącznik nr 5.docx

załącznik nr 2 formularz poprawiony.docx

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2019-01-08 10:24:06 | Data modyfikacji: 2019-01-08 10:41:19.
Odpowiedzi do zapytań przetargowych

odpowiedzi do zapytań.pdf

odpowiedzi do zapytań - część 2.pdf

odpowiedzi do zapytań - część 3.pdf

odpowiedzi do zapytań - część 4.pdf

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2019-01-11 10:43:36 | Data modyfikacji: 2019-01-11 10:44:46.
Ogłoszenie o wyborze oferty
 zawiadomienia o wyborze oferty.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2019-01-29 15:18:04.

Informacja o udzielonym zamówieniu

informacja o udzielonym zamówieniu ochrona.pdf

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2019-01-31 15:15:45.

Zobacz:
 Ogłoszenie o zamówieniu: MODERNIZACJA AUTOMATYKI CENTRAL WENTYLACYJNYCH WRAZ 
Z MONTAŻEM NAWILŻACZY W MCSW „ELEKTROWNIA” .  Ogłoszenie o zamówieniu na najem lokali przeznaczonych do prowadzenia działalności gastronomicznej . 
Data wprowadzenia: 2019-01-31 15:15:45
Opublikowane przez: Administrator
  Biuletyn Informacji Publicznej - elektrownia.bip.gmina.pl