MODERNIZACJA AUTOMATYKI CENTRAL WENTYLACYJNYCH WRAZ 
Z MONTAŻEM NAWILŻACZY W MCSW „ELEKTROWNIA”

    •    NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”,

    •    TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość zamówienia jest niższa niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz.U. 
z 2018r. poz. 1986 ze zmianami) zwanej dalej „ustawą Pzp”.

    •    INFORMACJE OGÓLNE
    •    Postępowanie prowadzi się w języku polskim, w formie pisemnej.
    •    Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
    •    Zamawiający nie przewiduje:
    •    zawarcia umowy ramowej;
    •    zebrania Wykonawców;
    •    prowadzenia aukcji elektronicznej;
    •    zwrotu kosztów udziału w postępowaniu;
    •    udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
    •    Zamawiający nie dopuszcza:
    •    składania ofert częściowych i wariantowych;
    •    rozliczeń w walutach obcych (rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich).
    •    Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy – zgodnie z wzorem umowy. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
    •    Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
    •    Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, 
a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 
w postępowaniu.
    •    Obowiązek informacyjny RODO
    •    Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
    •    Administratorem danych osobowych Wykonawców  jest: Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”,
    •    Inspektorem danych osobowych jest Pan Tomasz Paprocki, zgłoszeń można dokonywać pod adresem korespondencyjnym ul. Kopernika 1 , 26-600
•    dane osobowe Wykonawców przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Modernizacja automatyki central wentylacyjnych wraz z montażem nawilżaczy w MCSW „Elektrownia” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
    •    odbiorcami danych osobowych Wykonawców będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8, 8a oraz art. 96 ust. 3 ust. 3a i 3b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
    •    dane osobowe Wykonawców  będą przechowywane, przez okres przechowywania dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem, w ramach którego realizowane jest zamówienie;
    •    obowiązek podania przez Wykonawców danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
    •    w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
    •    Wykonawca posiada:
    •    na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
    •    na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
    •    na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 
w art. 18 ust. 2 RODO,
    •    prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych jego osobowych dotyczących narusza przepisy RODO;
    •    Wykonawcy nie przysługuje:
    •    w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
    •    prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
    •    na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawców jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2019-09-19 15:56:34 | Data modyfikacji: 2019-09-19 16:11:48.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Formularz ofertowy.pdf

Umowa.pdf

Ogłoszenie o zamowieniu.pdf

Opis przedmiotu zamowienia.pdf

Oswiadczenie Wykonawcy.pdf

Oswiadczenie.pdf

SIWZ.pdf

Zobowiazanie.pdf

Protokół z sesji otwarcia ofert.pdf

Zawiadomienie o wyboze oferty.pdf

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2019-09-19 16:12:59.
Data wprowadzenia: 2019-09-19 16:12:59
Opublikowane przez: Administrator