ZAPROSZENIE DO SKLADANIA OFERT

Na podstawie § 6 pkt. 1-4  obowiązującego Regulaminu  Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” z dnia 1 października 2016 r. dotyczącego udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art.4 pkt 8  ustawy– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.).


1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu
z siedzibą w Radomiu, 26-600, ul. Kopernika 1,
reprezentowana przez: Włodzimierza Pujanka - Dyrektora, Dorotę Pęzik – główną księgową.

2. Przedmiot zamówienia:

    •    Usługa polegająca na najmie lokali przeznaczonych do prowadzenia działalności gastronomicznej, bufetu/kawiarni w budynku Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” ul. Kopernika 1 w Radomiu, składające się z następujących pomieszczeń:
    •    bufetu/kawiarni;
    •    sali konsumpcyjnej;
    •    zaplecza technicznego, 
których łączna powierzchnia wynajmu do prowadzenia działalności gastronomicznej wynosi 100 m2.

 3. Czas realizacji zamówienia:

Termin zakończenia zamówienia: 31 grudnia 2021 r.

4.   Opis warunków  udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Najemcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
    •    posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności,
    •    posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonywania zamówienia,
    •    dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania   zamówienia.


5. Sposób płatności:

Płatność za wykonaną usługę najmu zostanie dokonana przez Najemcę w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT.

6. Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy:

    •    Wypełniony i podpisany formularz ofertowy;
    •    Oświadczenia Oferenta - Najemcy.

7. Kryteria oceny ofert: cena 100 %.
(gdzie cena oznacza – cena za 1 m2 wynajmowanej powierzchni)

Zamówienie zostanie udzielone Najemcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę.  

8. Termin i miejsce  składania ofert:

Oferty należy dostarczyć do Zamawiającego - Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu, z siedzibą w Radomiu, 26-600, ul. Kopernika 1 (sekretariat)  do dnia 3 czerwca 2019 r., do godz. 11.00 z dopiskiem „Oferta na najem lokalu-kawiarnia”.

Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone.

9. Osoba do kontaktu:

Marta Płachta – Ziółek specjalista ds. zamówień publicznych, tel. (+48)383 60 77 mail: marta@elektrownia.art.pl

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2019-05-23 14:56:49.

Dokumenty do pobrania:

oswiadczenia_kawiarnia 2019.pdf

formularz_ofertowy_kawiarnia 2019.pdf

umowa_najmu_kawiarnia_2019.pdf

 zaproszenie kawiarnia 2019.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2019-05-23 14:57:46 | Data modyfikacji: 2019-05-23 15:02:52.
Data wprowadzenia: 2019-05-23 14:57:46
Data modyfikacji: 2019-05-23 15:02:52
Opublikowane przez: Administrator