SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.

ZAKUP  ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY MAZOWIECKIEGO CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ „ELEKTROWNIA”


 INFORMACJE PODSTAWOWE

 Podstawy prawne

1) Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych  warunków zamówienia: Ustawa  z  dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.  1843 z  późn. zm.).
2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia  (Dz. U. z 2016 poz.1126 ze zm.)
3) Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks   Cywilny (Dz. U. z 2019, poz. 1145 późn. zm.) jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień    Publicznych nie stanowią inaczej.

 Definicje

1) ”Zamawiający” – Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”, 26-600 Radom,  
ul. Kopernika 1.
2) ”Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w celu dokonania wyboru oferty Wykonawcy, z którym zostanie zawarta  umowa w sprawie zamówienia publicznego.
3) ”SIWZ” -  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
4)”Ustawa Pzp”- ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm).
5)”Zamówienie”-  należy rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany 
w rozdziale III SIWZ,
6) ”Wykonawca” – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka  organizacyjna     nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie  zamówienia publicznego, złoży ofertę  lub zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego.
 
 Dane zamawiającego:

Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”, 26-600 Radom,  ul. Kopernika 1, woj. mazowieckie
 NIP: 948-24-23-613
Tel: (048) 383 60 77 - sekretariat
Fax: (048) 383-60-78
e-mail: poczta@elektrownia.art.pl />strona internetowa:  www.mcswelektrownia.pl


DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2020-02-12 16:28:12 | Data modyfikacji: 2020-02-12 16:37:23.
 Ogłoszenie o zamówieniu energia 2020.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2020-02-12 16:21:50 | Data modyfikacji: 2020-02-12 16:31:00.
 siwz energia 2020.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2020-02-12 16:23:25.
 Zał. nr 1 Wzór oferty.docx

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2020-02-12 16:24:56.
 Zał. nr 2 Jednolite oświadczenie wykonawcy.doc

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2020-02-12 16:26:12 | Data modyfikacji: 2020-02-12 16:31:28.
 Zał. nr 3 Wzór umowy.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2020-02-12 16:32:29.
 Zał. nr 4 Oświadczenie grupa kapitałowa.doc

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2020-02-12 16:33:49.
 Zał. nr 3 Wzór umowy zmiana 19.02.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2020-02-19 14:14:27.
 Odpowiedzi na pytania do SIWZ.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2020-02-19 14:17:16.
 Protokół z otwarcia ofert energia 2020.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2020-02-27 15:07:49.
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2020-03-05 12:57:36.
Data wprowadzenia: 2020-03-05 12:57:36
Opublikowane przez: Administrator